Main > North > Chiang Mai > Research and Development > Royal Project

Research and Development

Research and Development

Royal Project Royal Project

โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวง
 
ในระยะแรก เป็นโครงการอาสาสมัคร โดยมีอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกองทัพอากาศ ปัจจุบันโครงการหลวง ดำเนินงานใน 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีสถานีวิจัยหลัก 4 สถานี และสถานีส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น เรียกว่า ศูนย์พัฒนาโครงการ จำนวน 21 ศูนย์ และหมู่บ้านพัฒนาอีก 6 หมู่บ้าน รวมหมู่บ้านในเขตปฏิบัติการทั้งสิ้น 267 หมู่บ้าน
 
ผลผลิตจากโครงการหลวงในปัจจุบัน ประกอบด้วย ผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากแฝก ไม้กระถาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวงและ ดอยคำ
 
วัตถุประสงค์มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อช่วยชาวไทยภูเขาในด้าน ต่างๆ จากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า
"เรื่องท่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มี ประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อที่จะสางเสริมและ สนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะ เพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้ที่อยูรในถ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้ และพยุงตัวมีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ ช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย
 
เพราะเป็นปัญหา ใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขา ปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการ สูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รู้เป็น ผู้ที่ทำการเพาะปลูก โดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเรา ไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
 
ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มี ความอยู่ดีกินดี และปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะ ถ้าสามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็น หลักเป็นแหล่งสามารถที่จะมีความอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก"

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

https://www.lovethailand.org/Chom Thong(5)

https://www.lovethailand.org/Mae Chaem(4)

https://www.lovethailand.org/Chiang Dao(4)

https://www.lovethailand.org/Doi Saket(2)

https://www.lovethailand.org/Mae Taeng(3)

https://www.lovethailand.org/Mae Rim(4)

https://www.lovethailand.org/Samoeng(4)

https://www.lovethailand.org/Mae Ai(2)

https://www.lovethailand.org/Phrao(1)

https://www.lovethailand.org/San Sai(2)

https://www.lovethailand.org/Hang Dong(3)

https://www.lovethailand.org/Hot(1)

https://www.lovethailand.org/Omkoi(1)

https://www.lovethailand.org/Wiang Haeng(2)

https://www.lovethailand.org/Mae Wang(3)

https://www.lovethailand.org/Mae On(2)

https://www.lovethailand.org/Galyani Vadhana(1)