มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 4.3/5 (6 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยพระธรรมดิลก (จันทร์  กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพกวี โดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
 
และคณะศิษย์เก่า มหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้พระธรรมดิลก (ขันติ์  ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลาวงวรวิหารในขณะนั้น ได้อนุญาตและอำนวยความสะดวกให้ใช้วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นสถานที่ตั้งและดำเนินกิจการ การเปิดดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยได้รับความอุปถัมภ์เงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระยรมราชูปถัมภ์
 
การเดินทาง เลขที่ 103 วัดเจดีย์หลวง ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Tel Tel: 053270975-6
Fax Fax: 053814752
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา Map มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา Map
University Category: University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Last Update Last Update: 7 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Autonomous Universities Autonomous Universities(2)

https://www.lovethailand.org/Muang Chiang Mai(2)