Wat Loi Kroh

Wat Loi Kroh

Wat Loi Kroh

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดลอยเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย พื้นที่ตั้ง วัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา โฉนดเลขที่  2425
 
วัดลอยเคราะห์ เดิมชื่อว่า วัดร้อยข้อ (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์มังราย วัดนี้จึงมีอายุราว  500ปี แต่เมื่อสมัยปลายราชวงศ์มังรายพม่าตีล้านนาได้และเข้ามาปกครองซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้บูรณะปฏิสังขรณ์อีก วัดนี้จึงทรุดโทรมลงตามลำดับ    
 
จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ขุนนางเชียงใหม่เบื่อหน่ายการปกครองของพม่า จึงได้เข้าร่วมกับกองทัพธนบุรีสู้รบกับพม่า แต่ไม่สามารถขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ได้ เชียงใหม่ต้องรับศึกพม่าต่อมาอีก  ดังนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงปล่อยให้เชียงใหม่เป็นเมืองร้างวัดร้อยข้อจึงกลายเป็นวัดร้างเช่นเดียวกับทุกวัดในเมืองเชียงใหม่
 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ได้โปรดให้พระยากาวิละเข้ามาปกครองล้านนา 57 หัวเมืองและตั้งเชียงใหม่ขึ้นมาใหม่ภายหลังจากที่ร้างไปถึง 20 ปี พระองค์ทรงบูรณะซ่อมแซมเมืองให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเฉิลมนามเมืองใหม่ว่า “ รัตนติงษาอภินวบุรีศรีเชียงใหม่ ”
 
ต่อมาพระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพไปตีนครเชียงแสน ซึ่งขณะนั้นพม่ายึดครองอยู่แล้วกวาดต้อนผู้คนชาวเชียงแสนมาไว้ที่เชียงใหม่เพื่อเพิ่มพลเมืองเชียงใหม่ให้มากขึ้น และโปรดให้ชาวเชียงแสนตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เวียงชั้นนอกด้านขวาของประตูท่าแพ ทางทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่  ชาวบ้านฮ่อม
 
ซึ่งต่อมาได้สร้างวัดร้อยข้อที่รกร้างขึ้นใหม่ แล้วเอาชื่อวัดจากเมืองเชียงแสนมาตั้งชื่อ วัดร้อยข้อ ว่า “วัดลอยเคราะห์ ” วัดนี้มีพัทธสีมาเป็นเอกเทศได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2040  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระครูสุวิมลธรรมรักษ์
Tel Tel: 053274404
Wat Loi Kroh Map Wat Loi Kroh Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: Wat Loi Kroh
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)