คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(4)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)

โครงการหลวง

โครงการหลวง

โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวง
 
ในระยะแรก เป็นโครงการอาสาสมัคร โดยมีอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกองทัพอากาศ ปัจจุบันโครงการหลวง ดำเนินงานใน 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีสถานีวิจัยหลัก 4 สถานี และสถานีส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น เรียกว่า ศูนย์พัฒนาโครงการ จำนวน 21 ศูนย์ และหมู่บ้านพัฒนาอีก 6 หมู่บ้าน รวมหมู่บ้านในเขตปฏิบัติการทั้งสิ้น 267 หมู่บ้าน
 
ผลผลิตจากโครงการหลวงในปัจจุบัน ประกอบด้วย ผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากแฝก ไม้กระถาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวงและ ดอยคำ
 
วัตถุประสงค์มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อช่วยชาวไทยภูเขาในด้าน ต่างๆ จากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า
"เรื่องท่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มี ประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อที่จะสางเสริมและ สนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะ เพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้ที่อยูรในถ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้ และพยุงตัวมีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ ช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย
 
เพราะเป็นปัญหา ใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขา ปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการ สูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รู้เป็น ผู้ที่ทำการเพาะปลูก โดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเรา ไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
 
ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มี ความอยู่ดีกินดี และปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะ ถ้าสามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็น หลักเป็นแหล่งสามารถที่จะมีความอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก"
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
(จ.เชียงใหม่ อ.เวียงแหง)
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่วาง)
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว

สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
โครงการหลวงห้วยผักไผ่

โครงการหลวงห้วยผักไผ่
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
สถานีเกษตรหลวงปางดะ

สถานีเกษตรหลวงปางดะ
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ

ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น

ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
โครงการหลวงห้วยลึก

โครงการหลวงห้วยลึก
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการบ้านฮ้องไคร้

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการบ้านฮ้องไคร้
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน

ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน
(จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว)
โครงการหลวงแม่แฮเหนือ

โครงการหลวงแม่แฮเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง

สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
โครงการหลวงป่าแป๋

โครงการหลวงป่าแป๋
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)