No.1/4ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ.แม่ริม ต.แม่สา

No.2/4ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
อ.แม่ริม ต.โป่งแยง

No.3/4ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
อ.แม่ริม ต.แม่แรม

No.4/4ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อ.แม่ริม ต.โป่งแยง