No.1/1สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล
อ.อมก๋อย ต.สบโขง