No.1/3โครงการหลวงห้วยผักไผ่
โครงการหลวงห้วยผักไผ่
โครงการหลวงห้วยผักไผ่ โครงการหลวงห้วยผักไผ่ โครงการหลวงห้วยผักไผ่
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.2/3ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.3/3ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
อ.หางดง ต.บ้านปง