No.1/3ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.2/3ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.3/3ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
อ.แม่วาง ต.แม่วิน