No.1/2ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.2/2สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน