คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(35)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(6)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
(จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก)
วัดกลางมิ่งเมือง

วัดกลางมิ่งเมือง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง

ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง)
วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)

วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)
(จ.ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ)
ศาลเจ้าปู่หนองพอก

ศาลเจ้าปู่หนองพอก
(จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก)
วัดป่าโนนสวรรค์

วัดป่าโนนสวรรค์
(จ.ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง)
พระธาตุจำปาขัน

พระธาตุจำปาขัน
(จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ)
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม
(จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก)
เสาเจ้าแม่นางหิน

เสาเจ้าแม่นางหิน
(จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ)
วัดสระทอง

วัดสระทอง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าพ่อมเหศักดิ์)

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าพ่อมเหศักดิ์)
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน)

สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน)
(จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ)
สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์

สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์
(จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ)
วัดบึงพระลานชัย

วัดบึงพระลานชัย
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดสระพังทอง

วัดสระพังทอง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดบ้านฝาง

วัดบ้านฝาง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดป่าอุทยาน

วัดป่าอุทยาน
(จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตน์)
วัดกลางอุดมเวทย์

วัดกลางอุดมเวทย์
(จ.ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร)
วัดสระกุดน้ำใส

วัดสระกุดน้ำใส
(จ.ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร)
วัดพระธาตุอุปมุง

วัดพระธาตุอุปมุง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง)