คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(29)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองพิษณุโลก(12)

https://www.lovethailand.org/อ.นครไทย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางระกำ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกระทุ่ม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดโบสถ์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทอง(4)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี
(จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก)
วัดนางพญา

วัดนางพญา
(จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก)
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
(จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก)
วัดยาง

วัดยาง
(จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก)
วัดอรัญญิก

วัดอรัญญิก
(จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก)
วัดเขื่อนขันธ์

วัดเขื่อนขันธ์
(จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก)
วัดกลาง

วัดกลาง
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง)

วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง)
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
วัดบ้านพร้าว

วัดบ้านพร้าว
(จ.พิษณุโลก อ.นครไทย)
วัดหนองพยอม

วัดหนองพยอม
(จ.พิษณุโลก อ.บางระกำ)
วัดสิริสุทธาวาส

วัดสิริสุทธาวาส
(จ.พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
(จ.พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม)
วัดโคกสลุด

วัดโคกสลุด
(จ.พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม)
วัดไพรสุวรรณ

วัดไพรสุวรรณ
(จ.พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม)
วัดย่านยาว

วัดย่านยาว
(จ.พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม)
วัดสนามคลี

วัดสนามคลี
(จ.พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม)
วัดสามเรือน

วัดสามเรือน
(จ.พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม)
วัดตายม

วัดตายม
(จ.พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม)
วัดป่าศรีถาวร (วัดหนองบัวเจริญผล)

วัดป่าศรีถาวร (วัดหนองบัวเจริญผล)
(จ.พิษณุโลก อ.วังทอง)
แพปลาวัดจูงนาง

แพปลาวัดจูงนาง
(จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก)
วัดท่าโรงตะวันออก

วัดท่าโรงตะวันออก
(จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก)