No.1/8วัดสิริสุทธาวาส
วัดสิริสุทธาวาส
วัดสิริสุทธาวาส วัดสิริสุทธาวาส
อ.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่

No.2/8วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
อ.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่

No.3/8วัดโคกสลุด
วัดโคกสลุด
วัดโคกสลุด วัดโคกสลุด
อ.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่

No.4/8วัดไพรสุวรรณ
วัดไพรสุวรรณ
วัดไพรสุวรรณ วัดไพรสุวรรณ
อ.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่

No.5/8วัดย่านยาว
วัดย่านยาว
วัดย่านยาว วัดย่านยาว
อ.บางกระทุ่ม ต.โคกสลุด

No.6/8วัดสนามคลี
วัดสนามคลี
วัดสนามคลี วัดสนามคลี
อ.บางกระทุ่ม ต.สนามคลี

No.7/8วัดสามเรือน
วัดสามเรือน
วัดสามเรือน วัดสามเรือน
อ.บางกระทุ่ม ต.นครป่าหมาก

No.8/8วัดตายม
วัดตายม
วัดตายม วัดตายม
อ.บางกระทุ่ม ต.วัดตายม