https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/23พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.2/23พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.3/23สถาบันล้านนาศึกษา
สถาบันล้านนาศึกษา
สถาบันล้านนาศึกษา สถาบันล้านนาศึกษา สถาบันล้านนาศึกษา
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.4/23ศาลาธนารักษ์1
ศาลาธนารักษ์1
ศาลาธนารักษ์1 ศาลาธนารักษ์1
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.5/23พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.6/23พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.7/23พิพิธภัณฑ์แมลง และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์แมลง และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์แมลง และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์แมลง และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์แมลง และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.8/23พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.9/23พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย

No.10/23พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แจ่ม

No.11/23พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋ม
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอยสะเก็ด

No.12/23พิพิธภัณฑ์วัดรังษีสุทธาวาส
พิพิธภัณฑ์วัดรังษีสุทธาวาส
พิพิธภัณฑ์วัดรังษีสุทธาวาส พิพิธภัณฑ์วัดรังษีสุทธาวาส
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แตง

No.13/23พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล
พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล
พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

https://www.lovethailand.org/อำเภอฝาง

No.14/23พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
อ.ฝาง ต.แม่งอน

No.15/23พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม
พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม
พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม
อ.ฝาง ต.แม่คะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันป่าตอง

No.16/23พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.17/23พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน
อ.สันป่าตอง ต.ท่าวังพร้าว

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันกำแพง

No.18/23พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
อ.สันกำแพง ต.บวกค้าง

No.19/23พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง
พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง
พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง
อ.สันกำแพง ต.ออนใต้

No.20/23พิพิธภัณฑ์จาวยอง
พิพิธภัณฑ์จาวยอง
พิพิธภัณฑ์จาวยอง พิพิธภัณฑ์จาวยอง
อ.สันกำแพง ต.บวกค้าง