คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(13)

มัสยิด มัสยิด(5)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(4)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
มัสยิดกรือเซะ

มัสยิดกรือเซะ
(จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี)
วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม

วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
(จ.ปัตตานี อ.โคกโพธิ์)
ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง
(จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี)
มัสยิดกลางปัตตานี

มัสยิดกลางปัตตานี
(จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี)
วัดมุจลินทวาปีวิหาร

วัดมุจลินทวาปีวิหาร
(จ.ปัตตานี อ.หนองจิก)
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)
(จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี)
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ (มัสยิดดาโต๊ะ)

มัสยิดบ้านดาโต๊ะ (มัสยิดดาโต๊ะ)
(จ.ปัตตานี อ.ยะหริ่ง)
วัดมะกรูด

วัดมะกรูด
(จ.ปัตตานี อ.โคกโพธิ์)
สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
(จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี)
วัดควน

วัดควน
(จ.ปัตตานี อ.ปะนาเระ)
ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง

ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง
(จ.ปัตตานี อ.สายบุรี)
มัสยิดรายอฟาฎอนี

มัสยิดรายอฟาฎอนี
(จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี)
วัดถัมภาวาส

วัดถัมภาวาส
(จ.ปัตตานี อ.สายบุรี)
มัสยิดอาโห

มัสยิดอาโห
(จ.ปัตตานี อ.ยะรัง)
วัดสุทธิกาวาส

วัดสุทธิกาวาส
(จ.ปัตตานี อ.สายบุรี)
วัดโคกสมานประชาราม (วัดโคกหมัก)

วัดโคกสมานประชาราม (วัดโคกหมัก)
(จ.ปัตตานี อ.หนองจิก)
วัดสารวัน

วัดสารวัน
(จ.ปัตตานี อ.ไม้แก่น)
วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่)

วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่)
(จ.ปัตตานี อ.โคกโพธิ์)
วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)

วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)
(จ.ปัตตานี อ.โคกโพธิ์)
วัดอรัญวาสิการาม

วัดอรัญวาสิการาม
(จ.ปัตตานี อ.โคกโพธิ์)
วัดพลานุภาพ

วัดพลานุภาพ
(จ.ปัตตานี อ.โคกโพธิ์)