คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(35)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองระยอง(10)

https://www.lovethailand.org/อ.แกลง(8)

https://www.lovethailand.org/อ.วังจันทร์(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านค่าย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ปลวกแดง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาชะเมา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.นิคมพัฒนา(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดบ้านแลง

วัดบ้านแลง
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
วัดป่าประดู่

วัดป่าประดู่
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
วัดมาบจันทร์

วัดมาบจันทร์
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
วัดสารนารถธรรมาราม

วัดสารนารถธรรมาราม
(จ.ระยอง อ.แกลง)
วัดโขดทิมธาราม

วัดโขดทิมธาราม
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
วัดสุภัททะบรรพต (วัดมาบจันทร์)

วัดสุภัททะบรรพต (วัดมาบจันทร์)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
วัดนาตาขวัญ

วัดนาตาขวัญ
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
วัดธรรมสถิต

วัดธรรมสถิต
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
วัดวังหว้า

วัดวังหว้า
(จ.ระยอง อ.แกลง)
วัดเขากะโดน

วัดเขากะโดน
(จ.ระยอง อ.แกลง)
วัดเนินฆ้อ

วัดเนินฆ้อ
(จ.ระยอง อ.แกลง)
วัดบ้านนา

วัดบ้านนา
(จ.ระยอง อ.แกลง)
วัดตะเคียนงาม

วัดตะเคียนงาม
(จ.ระยอง อ.แกลง)
วัดแหลมสน

วัดแหลมสน
(จ.ระยอง อ.แกลง)
วัดชุมแสง

วัดชุมแสง
(จ.ระยอง อ.วังจันทร์)
วัดคลองไผ่

วัดคลองไผ่
(จ.ระยอง อ.วังจันทร์)
วัดละหารไร่

วัดละหารไร่
(จ.ระยอง อ.บ้านค่าย)
วัดเนินสสว่าง

วัดเนินสสว่าง
(จ.ระยอง อ.บ้านค่าย)
วัดหวายกรอง

วัดหวายกรอง
(จ.ระยอง อ.บ้านค่าย)