คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำเชียงดาว
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
วัดเหล่าจันทรังษี

วัดเหล่าจันทรังษี
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน)
วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดปราสาท

วัดปราสาท
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดพันเตา

วัดพันเตา
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดกู่เต้า

วัดกู่เต้า
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดแสนฝาง

วัดแสนฝาง
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดบุพพาราม

วัดบุพพาราม
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดเจดีย์เจ็ดยอด

วัดเจดีย์เจ็ดยอด
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อย
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ)
วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดท่าตอน

วัดท่าตอน
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย)
พระบรมธาตุแสนไห

พระบรมธาตุแสนไห
(จ.เชียงใหม่ อ.เวียงแหง)
วัดสวนดอก

วัดสวนดอก
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดพุทธเอ้น

วัดพุทธเอ้น
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์
(จ.เชียงใหม่ อ.เวียงแหง)