คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(22)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(9)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดมณีบรรพตวรวิหาร

วัดมณีบรรพตวรวิหาร
(จ.ตาก อ.แม่ระมาด)
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
วัดยางโองน้ำ

วัดยางโองน้ำ
(จ.ตาก อ.บ้านตาก)
วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)

วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(จ.ตาก อ.บ้านตาก)
วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช

ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
วัดมงคลคีรีเขตร์ (ครูบาสร้อย)

วัดมงคลคีรีเขตร์ (ครูบาสร้อย)
(จ.ตาก อ.ท่าสองยาง)
ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน

ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
วัดไทยวัฒนาราม

วัดไทยวัฒนาราม
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
ศาลเจ้าพ่อพะวอ

ศาลเจ้าพ่อพะวอ
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
วัดเขาถ้ำ

วัดเขาถ้ำ
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
เจดีย์ยุทธหัตถี หรือเจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคำแหงมหาช

เจดีย์ยุทธหัตถี หรือเจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคำแหงมหาช
(จ.ตาก อ.บ้านตาก)
วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
พระพุทธบาทดอยเขาหนาม

พระพุทธบาทดอยเขาหนาม
(จ.ตาก อ.สามเงา)
วัดดอยข่อยเขาแก้ว และวัดกลางสวนดอกไม้

วัดดอยข่อยเขาแก้ว และวัดกลางสวนดอกไม้
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
ศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ

ศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
พระธาตุผาไข่อินทร์แขวน

พระธาตุผาไข่อินทร์แขวน
(จ.ตาก อ.สามเงา)
วัดชลประทานรังสรรรค์

วัดชลประทานรังสรรรค์
(จ.ตาก อ.สามเงา)
วัดพระบรมธาตุ

วัดพระบรมธาตุ
(จ.ตาก อ.บ้านตาก)