คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกลาง

วัดกลาง
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
วัดต้นแหลง

วัดต้นแหลง
(จ.น่าน อ.ปัว)
วัดพญาวัด

วัดพญาวัด
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
วัดพระธาตุเบ็งสกัด

วัดพระธาตุเบ็งสกัด
(จ.น่าน อ.ปัว)
วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง
(จ.น่าน อ.ภูเพียง)
วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
วัดสวนตาล

วัดสวนตาล
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
วัดหนองบัว

วัดหนองบัว
(จ.น่าน อ.ท่าวังผา)
วัดหนองแดง

วัดหนองแดง
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
วัดดู่ใต้

วัดดู่ใต้
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
วัดพระธาตุยอยหงส์

วัดพระธาตุยอยหงส์
(จ.น่าน อ.แม่จริม)
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
(จ.น่าน อ.บ้านหลวง)
วัดพระธาตุศรีษะเกษ

วัดพระธาตุศรีษะเกษ
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
วัดพืชเจริญ

วัดพืชเจริญ
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
วัดน้ำพุ

วัดน้ำพุ
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
วัดปัวชัย

วัดปัวชัย
(จ.น่าน อ.ภูเพียง)
วัดหนาด

วัดหนาด
(จ.น่าน อ.ปัว)
วัดศรีสระวงค์

วัดศรีสระวงค์
(จ.น่าน อ.ปัว)