คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(42)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสิงห์บุรี(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บางระจัน(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ค่ายบางระจัน(4)

https://www.lovethailand.org/อ.พรหมบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าช้าง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.อินทร์บุรี(10)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกระดังงาบุปผาราม

วัดกระดังงาบุปผาราม
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดกลางท่าข้าม

วัดกลางท่าข้าม
(จ.สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน)
วัดกุฎีทอง

วัดกุฎีทอง
(จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี)
วัดจำปาทอง

วัดจำปาทอง
(จ.สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง)
วัดประโชติการาม

วัดประโชติการาม
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)

วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)
(จ.สิงห์บุรี อ.บางระจัน)
วัดพระปรางค์มุนี

วัดพระปรางค์มุนี
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง
(จ.สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง)
วัดม่วง

วัดม่วง
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)
วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)

วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)
วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน
(จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี)
วัดโบสถ์

วัดโบสถ์
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)
วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)
(จ.สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน)
วัดศรีสาคร

วัดศรีสาคร
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดโพธิ์ลังกา

วัดโพธิ์ลังกา
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดจุกคลี

วัดจุกคลี
(จ.สิงห์บุรี อ.บางระจัน)
วัดราหุล

วัดราหุล
(จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี)
วัดไผ่ดำ

วัดไผ่ดำ
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)