คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(216)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอ่างทอง(40)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชโย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าโมก(23)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ทอง(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แสวงหา(21)

https://www.lovethailand.org/อ.วิเศษชัยชาญ(53)

https://www.lovethailand.org/อ.สามโก้(10)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม

ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
(จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง)
วังปลาวัดข่อย

วังปลาวัดข่อย
(จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง)
วัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูล
(จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง)
วัดจันทรังษี

วัดจันทรังษี
(จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง)
วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี
(จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง)
วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล
(จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง)
วัดต้นสน

วัดต้นสน
(จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง)
วัดถนน

วัดถนน
(จ.อ่างทอง อ.ป่าโมก)
วัดท่าสุทธาวาส

วัดท่าสุทธาวาส
(จ.อ่างทอง อ.ป่าโมก)
วัดท่าอิฐ

วัดท่าอิฐ
(จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง)
วัดบ้านพราน

วัดบ้านพราน
(จ.อ่างทอง อ.แสวงหา)
วัดปราสาท

วัดปราสาท
(จ.อ่างทอง อ.ป่าโมก)
วัดปลดสัตว์

วัดปลดสัตว์
(จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง)
วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร
(จ.อ่างทอง อ.ป่าโมก)
วัดพินิจธรรมสาร

วัดพินิจธรรมสาร
(จ.อ่างทอง อ.ป่าโมก)
วัดมธุรสติยาราม

วัดมธุรสติยาราม
(จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง)
วัดม่วง

วัดม่วง
(จ.อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ)
วัดยาง

วัดยาง
(จ.อ่างทอง อ.แสวงหา)
วัดราชปักษี (นก)

วัดราชปักษี (นก)
(จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง)
วัดวิเศษชัยชาญ

วัดวิเศษชัยชาญ
(จ.อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ)
วัดสระเกษ

วัดสระเกษ
(จ.อ่างทอง อ.ไชโย)