No.61/121

Wat That Kham

Wat That Kham Wat That Kham
    Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.62/121

Wat Phuak Chang

Wat Phuak Chang Wat Phuak Chang
    Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.63/121

Wat Phuak Pia

Wat Phuak Pia Wat Phuak Pia
    Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.64/121

Wat Muang Mang

Wat Muang Mang Wat Muang Mang
    Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.65/121

Wat Si Ping Muang

Wat Si Ping Muang Wat Si Ping Muang
    Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.66/121

Wat Chang Taem

Wat Chang Taem Wat Chang Taem
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.67/121

Wat Sai Mun

Wat Sai Mun Wat Sai Mun
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.68/121

Wat Sai Mun Muang

Wat Sai Mun Muang Wat Sai Mun Muang
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.69/121

Wat Pha Khao

Wat Pha Khao Wat Pha Khao
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.70/121

Wat Phrachao Mengrai

Wat Phrachao Mengrai Wat Phrachao Mengrai
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.71/121

Wat Phuak Taem

Wat Phuak Taem Wat Phuak Taem
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.72/121

Wat Poak Hong

Wat Poak Hong Wat Poak Hong
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.73/121

Wat Phan Waen

Wat Phan Waen Wat Phan Waen
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.74/121

Wat Phan On

Wat Phan On Wat Phan On
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.75/121

Wat Fon Soi

Wat Fon Soi Wat Fon Soi
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.76/121

Wat Methang

Wat Methang Wat Methang
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.77/121

Wat Sri Koed

Wat Sri Koed Wat Sri Koed
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.78/121

Wat Muen Ngoen Kong

Wat Muen Ngoen Kong Wat Muen Ngoen Kong
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.79/121

Wat Chetlin

Wat Chetlin Wat Chetlin
    Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.80/121

Wat Khachao

Wat Khachao Wat Khachao
    Muang Chiang Mai, Fa Ham