คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

โบสถ์ โบสถ์(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(18)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดกลาง

วัดกลาง
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)
ต้นดิกเดียม วัดปรางค์

ต้นดิกเดียม วัดปรางค์
(จ.น่าน อ.ปัว)
โบสถ์ ศริสต์จักร

โบสถ์ ศริสต์จักร
(จ.น่าน อ.ปัว)
วัดต้นแหลง

วัดต้นแหลง
(จ.น่าน อ.ปัว)
พระธาตุเมล็ดข้าว

พระธาตุเมล็ดข้าว
(จ.น่าน อ.บ้านหลวง)
วัดพญาวัด

วัดพญาวัด
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
พระธาตุศรีรัตนมุงเมือง

พระธาตุศรีรัตนมุงเมือง
(จ.น่าน อ.ปัว)
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
วิหารโบราณล้านนา

วิหารโบราณล้านนา
(จ.น่าน อ.ปัว)
วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
พระธาตุดินไหว

พระธาตุดินไหว
(จ.น่าน อ.ปัว)
วัดพระธาตุเบ็งสกัด

วัดพระธาตุเบ็งสกัด
(จ.น่าน อ.ปัว)
วิหารไทลื้อ

วิหารไทลื้อ
(จ.น่าน อ.ท่าวังผา)
วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง
(จ.น่าน อ.ภูเพียง)
ศาลเจ้าพ่อช้างงาแดง

ศาลเจ้าพ่อช้างงาแดง
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
พระธาตุวังคีรี

พระธาตุวังคีรี
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง

ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
วัดสวนตาล

วัดสวนตาล
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
ศาลเจ้าพ่อพญาไมย

ศาลเจ้าพ่อพญาไมย
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)