คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(42)

โบสถ์ โบสถ์(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(2)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดกระดังงาบุปผาราม

วัดกระดังงาบุปผาราม
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี

ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดพระนามกรเยซู

วัดพระนามกรเยซู
(จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี)
วัดกลางท่าข้าม

วัดกลางท่าข้าม
(จ.สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน)
องค์ท้าวมหาพรหม

องค์ท้าวมหาพรหม
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดกุฎีทอง

วัดกุฎีทอง
(จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี)
วัดจำปาทอง

วัดจำปาทอง
(จ.สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง)
วัดประโชติการาม

วัดประโชติการาม
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)

วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)
(จ.สิงห์บุรี อ.บางระจัน)
วัดพระปรางค์มุนี

วัดพระปรางค์มุนี
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง
(จ.สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง)
วัดม่วง

วัดม่วง
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)
วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)

วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)
วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน
(จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี)
วัดโบสถ์

วัดโบสถ์
(จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี)
วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)
(จ.สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน)
วัดศรีสาคร

วัดศรีสาคร
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)
วัดโพธิ์ลังกา

วัดโพธิ์ลังกา
(จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี)