หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ(1)

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(1)

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(6)