หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.กรุงเทพมหานคร > อ.บางกอกน้อย > ต.บางขุนนนท์ > วัดเจ้าอาม


กรุงเทพมหานคร

วัดเจ้าอาม

วัดเจ้าอาม

Rating: 2.5/5 (57 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเจ้าอาม 132 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 เนื้อที่ 12 ไร่ หน้าวัดด้านทิศตะวันออก มีถนนบางขุนนนท์ตัดผ่านหน้าวัด ตามบันทึกพงศาวดารกล่าวว่า วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2322 สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้สร้างวัดเจ้าอามขึ้น ในท้องที่บ้านลุ่มเชิงเลน เขตชานเมืองธนบุรี เพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับ พระมเหสีเจ้าอาม หรือพระสนมอาม หรือเจ้าอาม
 
ต่อมาได้ทรงมีพระราชดำริสร้างวัดขึ้น จึงทรงแสวงหาพื้นที่ในเขตชานเมืองธนบุรี เพื่อสร้างวัดขึ้น และในพระราชพงศาวดาร กล่าวว่าได้ทรงสร้างปรางค์ใหญ่ไว้องค์หนึ่ง เพื่อนำอัฐิของมเหสีอามมาบรรจุไว้เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ด้วย
 
การก่อสร้างวัดเจ้าอามนี้สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากพระองค์ได้เสด็จไปปราบปรามชุมนุมข้าศึกต่าง ๆ นานถึง 3 ปี และช่วงนั้นยังไม่สงบสุข มีสงคราม และจลาจล ดังนั้นก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดเจ้าอาม จึงขาดช่วง ขาดการต่อเนื่อง ไม่สำเร็จลุล่วง ดังที่พระราชหฤทัยที่พระองค์ได้ทรงตั้งปณิธานไว้ จึงได้ร้างมาเป็นเวลานาน
 
ต่อมาในระยะหลังชาวบ้านในละแวกบ้านลุ่มเชิงเลน จึงได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาอีก ศิลปวัตถุเดิมของวัดเจ้าอามนี้ เป็นที่น่าเสียดายเพราะสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานมาก และขาดการบูรณปฏิสังขรณ์ จึงได้ชำรุดทรุดโทรมผุพังไปตามสภาพ
 
ถาวรวัตถุ ส่วนน้อยที่จะมีสภาพดี วัดเจ้าอาม เดิมเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางสวน การคมนาคมค่อนข้างลำบาก จึงไม่ค่อยมีผู้ที่รู้จัก พระภิกษุสามเณร ไม่ค่อยจำพรรษา เพราะการสัญจรไปมาลำบาก
 
ต่อมาจอมพลประภาส จารุเสถียร ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนายการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ กับท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายพลเรือน, ทหาร และตำรวจ
 
มีจิตศรัทธา และนำกลองขนาดใหญ่มาถวายที่วัดเจ้าอาม พร้อมทั้งนำต้นศรีมหาโพธิ์ และต้นสาระ ที่เอกอัครราชทูตแห่งอินเดีย นำมาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย มาปลูกที่วัดเจ้าอาม ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
 
โดยจอมพลประภาส จารุเสถียร ได้บอกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงได้ทรงสร้างวัดเจ้าอามนี้ขึ้น เพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับ พระสนมอาม หรือเจ้าอาม
 
โดยจอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์ วัดเจ้าอาม ที่ชำรุดทรุดโทรมมาเป็นระยะเวลานาน โดยให้มีสภาพที่มั่นคงสวยงามโดยรักษาทรวดทรงของเก่าไว้ทุกประการ ซึ่งเดิมทีมีความประสงค์จะประดับโมเสกสีทองทั้งองค์ที่จะสั่งมาจากประเทศอิตาลี่ แต่ทางคณะกรรมการวัดกลัวว่าต่อไปภายหน้า
 
ถ้าเกิดการชำรุดทรุดโทรมขึ้นก็จะยากในการบูรณปฏิสังขรณ์ จึงขอเพียงแต่ทาสีขาวทั้งองค์ ในวันสมโภชพระปรางค์ จอมพลประภาส จารุเสถียร ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงมาบรรจุไว้ที่ยอดพระปรางค์ด้วย
 
โดยมีจิตดำริที่จะรับปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ ของวัดที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพที่สวยงามมั่นคงอีกด้วย ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงไป การก่อสร้าง และบูรณะปฏิสังขรณ์ที่วัดเจ้าอาม ของจอมพลประภาส จารุเสถียร จึงได้ยกเลิกไป
 
วัดเจ้าอาม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามา พร้อมกับการสร้างวัดประมาณปี พ.ศ. 2322 อาณาเขต ทิศตะวันตกยาว 212 เมตรติดกับลำกระโดง และที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกยาว 160 เมตร ติดกับถนนบางขุนนนท์  ทิศใต้ยาว 114 เมตร ติดกับลำกระโดงและที่ดินของเอกชน ทิศเหนือยาว 118 เมตร ติดกับลำกระโดง และคลองวัดเจ้าอาม
 
ที่ธรณีสงฆ์ มีจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 97ตารางวา โฉนดเลขที่ 146 บริเวณที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่ในสวนมีคูคลองโดยรอบ ตอนนี้ได้กลายเป็นที่จัดสรรมีหมู่บ้านประชาชนเพิ่มมากขึ้น การคมนาคมมีถนนบางขุนนนท์ ผ่านหน้าวัดทางทิศตะวันออก อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย พระอุโบสถ 1 หลัง วิหาร 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง สร้างใน พ.ศ. 2520และกุฏิสงฆ์จำนวน 16 หลัง
 
มีพระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย มีหน้าตัก 3 ศอกเศษ หล่อด้วยโลหะ เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง, หลวงพ่อโตอยู่ในวิหารเป็นศิลาแลงปางมารวิชัย หน้าตัก 3 ศอกเศษ, ปรางค์ใหญ่ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่สวยยอดซุ้มปรางค์ได้ประดิษฐานพระ พุทธรูปยืนสูงประมาณ 3 ศอกทั้ งสี่ทิศ โดยมีพัทธเสมา รอบอุโบสถเป็นพัทธเสมาคู่ ซึ่งปกติ จะมีเฉพาะพระอารามหลวงเท่านั้น, โคมระย้าและโคมหวดแก้วในอุโบสถแขวนอยู่ที่เพดานก็เป็นของเก่าแก่ฯ
 
ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 - ปัจจุบัน โดยมีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้นักธรรม-บาลี เป็นมหาเปรียญจำนวนมาก และมีพระภิกษุที่สามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ถือเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาของคณะสงฆ์ ในสังกัดวัดเจ้าอาม มีจำนวน 4 รูป คือ
 
ลำดับที่ 1 พระมหาสามิตร เตชปญฺโญ สอบได้ในปี พ.ศ. 2539 ลำดับที่ 2 พระมหาชินพัฒน์ จกฺกเมธี สอบได้ในปี พ.ศ. 2542 ลำดับที่ 3 พระมหาธนสิทธิ์ สิทฺธิญาโณ สอบได้ในปี พ.ศ. 2544 ลำดับที่ 4 พระมหายุทธนา ขนฺติพโล สอบได้ในปี พ.ศ. 2545
 
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์สาธารณสุขตั้งอยู่ในที่วัดอีกด้วย วัดเจ้าอาม การบริหาร และการปรครอง มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตามลำดับดังนี้ 1. พระอธิการเฉย  2. พระอธิการเทศ  3. พระอธิการยัง 4. พระอธิการไปล่ ดำรงตำแหน่งถึงปี พ.ศ. 2511 5. พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.5) ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 - ปัจจุบัน
 
วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายหลังได้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด ปัจจุบันการเดินทางสะดวกขึ้นมาก ท่านพระครูนิวิฐสาธุวัตร เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม เจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์ และพระภิกษุสามเณร, คณะกรรมการวัดเจ้าอาม ทายกทายิกา และพุทธศาสนิกชน ได้พยายามช่วยกันเร่งพัฒนาวัดเจ้าอาม
 
โดยการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติเป็นพระราชอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสินมหาราช) ที่ได้ทรงสร้างวัดเจ้าอามนี้ขึ้น และเพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
 
วัดเจ้าอามบางขุนนนท์อยู่ที่ไหน
การเดินทาง:
รถยนต์:
เส้นทางที่ 1 วิ่งเส้น ถนนบรมราชชนนี เข้ากรุงเทพให้กลับรถใต้สะพาน ตรงคลองบางกอกน้อยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก ทางเข้าเดียวกับวัดไก่เตี้ย เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วให้ตรงไปเรื่อง ๆ ผ่าน 3 แยกตรงไป ข้ามสะพานข้ามคลอง ขวามือจะผ่านกรมบังคับคดี ผ่านโรงงาน Coca Cola วัดเจ้าอามจะอยู่ทางขวามือ
 
เส้นทางที่ 2 มาจากสะพานพระปิ่นเกล้า ไปทางบรมราชชนนีตรงไปตามถนนซ้ายมือผ่านเซ็นทรับ ปิ่นเกล้า ขับตรงไปตามทางถนนบรมราชชนนี เมื่อลงสะพานให้ชิดขวาทันทีเพื่อเบี่ยงเข้าถนนหลัก จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก
 
รถโดยสารประจำทาง:
จากบางเขน:
- สาย 59, 503 ถนนราชดำเนินกลาง โชว์รูมเบนซ์ ตรงข้ามศึกษาภัณฑ์ ต่อสาย 79
- สาย 34, 39, 59, 63, 177, 503 ฯลฯ อนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อที่ป้าย รพ.ราชวิถี
 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ:
- ป้าย ร.พ. ราชวิถี สาย 28, 125, 515, 539, 542 ไปลงป้ายปลายซอยบางขุนนนท์ เดินย้อนไปข้ามถนนนิวรสทิตย์ลงต่อสองแถว และสาย 57 ข้ามคลองชักพระ กรมบังคับคดี ลงป้างตรงข้ามวัดเจ้าอาม
 
จากลาดพร้าว แยกรัชดา:
- สาย 8, 27 ไปลงอนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อรถที่ป้าง รพ.ราชวิถี
- สาย 44 ถนนราชดำเนินกลาง
- สาย 8 ไปลงป้ายสำเพ็ง ต่อสาย 40, 56 ป้ายแมคโครจรัญ (ปากซอยจรัญ 39) ลงต่อสองแถวสีแดง ถนนบางขุนนท์ - วัดเจ้าอาม
 
จากหมอชิต:
- สาย ปอ. 157 และ ปอ. 509 ถนนราชดำเนินกลางต่อ 79
 
ทางเรือ: นั่งรถตู้มาลงท่าน้ำนนท์ ลงเรือมาขึ้นที่ศิริราช แล้วต่อรถกระป๋องบางขุนนนท์

โทร : 024350991

มือถือ : 0874105734

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 1 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเจ้าอาม

อัลบั้มรูป

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(23)

พระราชวัง พระราชวัง(13)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(20/21)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(52)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(3)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(19)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(4)

ห้องสมุด ห้องสมุด(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/430)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(67)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(9)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(4)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

สนามกีฬา สนามกีฬา(9)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(20)

สวนสนุก สวนสนุก(4)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(8)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(21)

ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า(7)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(2)

ร้านอาหาร ร้านอาหาร

มิชลินสตาร์ มิชลินสตาร์(5)

ที่พัก ที่พัก

โรงแรม โรงแรม(3)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(6)

ขนมไทยชาววัง, ขนมโบราณ, สูตรขนมไทย ขนมไทยชาววัง, ขนมโบราณ, สูตรขนมไทย(53)