คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(42)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอุตรดิตถ์(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าปลา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโคก(5)

https://www.lovethailand.org/อ.พิชัย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ลับแล(17)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกลาง (วัดโพธาราม)

วัดกลาง (วัดโพธาราม)
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดนาขุม

วัดนาขุม
(จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก)
วัดท่าถนน

วัดท่าถนน
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดธรรมาธิปไตย

วัดธรรมาธิปไตย
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดใหญ่ท่าเสา

วัดใหญ่ท่าเสา
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
วัดพระฝาง

วัดพระฝาง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดเจดีย์คีรีวิหาร

วัดเจดีย์คีรีวิหาร
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
หลวงพ่อเพชร (วัดท่าถนน)

หลวงพ่อเพชร (วัดท่าถนน)
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดแนวคีรี

วัดแนวคีรี
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดอรัญญิการาม

วัดอรัญญิการาม
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดนาโปร่ง

วัดนาโปร่ง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดดอยท่าเสา

วัดดอยท่าเสา
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดท่าทอง

วัดท่าทอง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดวังหมู

วัดวังหมู
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดดอยแก้ว

วัดดอยแก้ว
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดพระฝางสวางคบุรี

วัดพระฝางสวางคบุรี
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดผาเลือด

วัดผาเลือด
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา)
วัดจอมแจ้ง

วัดจอมแจ้ง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก)