คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(39)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองพะเยา(14)

https://www.lovethailand.org/อ.จุน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงคำ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงม่วน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอกคำใต้(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ปง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ใจ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูซาง(2)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดอนาลโยทิพยาราม

วัดอนาลโยทิพยาราม
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดพระนั่งดิน

วัดพระนั่งดิน
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดนันตาราม

วัดนันตาราม
(จ.พะเยา อ.เชียงคำ)
วัดท่าฟ้าใต้

วัดท่าฟ้าใต้
(จ.พะเยา อ.เชียงม่วน)
วัดติโลกอาราม

วัดติโลกอาราม
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดศรีโคมคำ

วัดศรีโคมคำ
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุจอมทอง
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดลี

วัดลี
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดศรีอุโมงค์คำ

วัดศรีอุโมงค์คำ
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดป่าแดงบุญนาค

วัดป่าแดงบุญนาค
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดหลวงราชสัณฐาน

วัดหลวงราชสัณฐาน
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดราชคฤห์วรวิหาร

วัดราชคฤห์วรวิหาร
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดพระธาตุจอมศีล

วัดพระธาตุจอมศีล
(จ.พะเยา อ.ดอกคำใต้)
วัดพระธาตุสบแวน

วัดพระธาตุสบแวน
(จ.พะเยา อ.เชียงคำ)
วัดแสนเมืองมา

วัดแสนเมืองมา
(จ.พะเยา อ.เชียงคำ)
วัดอินทร์ฐาน

วัดอินทร์ฐาน
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดต๋อมดง

วัดต๋อมดง
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดพระธาตุโป่งเกลือ

วัดพระธาตุโป่งเกลือ
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดแม่กา

วัดแม่กา
(จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา)
วัดพระธาตุสามดวง

วัดพระธาตุสามดวง
(จ.พะเยา อ.จุน)
วัดพระธาตุขิงแกง

วัดพระธาตุขิงแกง
(จ.พะเยา อ.จุน)