คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(53)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนนทบุรี(12)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกรวย(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางใหญ่(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบัวทอง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ไทรน้อย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากเกร็ด(9)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกระโจมทอง

วัดกระโจมทอง
(จ.นนทบุรี อ.บางกรวย)
วัดกลางเกร็ด

วัดกลางเกร็ด
(จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด)
วัดกู้

วัดกู้
(จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด)
วัดคงคา

วัดคงคา
(จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่)
วัดฉิมพลีสุทธาวาส

วัดฉิมพลีสุทธาวาส
(จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด)
วัดชมภูเวก

วัดชมภูเวก
(จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วัดชลประทานรังสฤษดิ์
(จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด)
วัดชลอ

วัดชลอ
(จ.นนทบุรี อ.บางกรวย)
วัดต้นเชือก

วัดต้นเชือก
(จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่)
วัดตำหนักใต้

วัดตำหนักใต้
(จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี)
วัดท่าบันเทิงธรรม

วัดท่าบันเทิงธรรม
(จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่)
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
(จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง)
วัดบัวขวัญ

วัดบัวขวัญ
(จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี)
วัดบางขนุน

วัดบางขนุน
(จ.นนทบุรี อ.บางกรวย)
วัดบางขวาง

วัดบางขวาง
(จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี)
วัดบางอ้อยช้าง

วัดบางอ้อยช้าง
(จ.นนทบุรี อ.บางกรวย)
วัดบางไผ่

วัดบางไผ่
(จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง)
วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว)

วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว)
(จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด)
วัดปรางค์หลวง

วัดปรางค์หลวง
(จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่)
วัดปราสาท

วัดปราสาท
(จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี)
วัดปางหลวง

วัดปางหลวง
(จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่)