คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(22)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองตาก(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านตาก(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สามเงา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ระมาด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าสองยาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่สอด(5)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดมณีบรรพตวรวิหาร

วัดมณีบรรพตวรวิหาร
(จ.ตาก อ.แม่ระมาด)
วัดยางโองน้ำ

วัดยางโองน้ำ
(จ.ตาก อ.บ้านตาก)
วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)

วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
วัดมงคลคีรีเขตร์ (ครูบาสร้อย)

วัดมงคลคีรีเขตร์ (ครูบาสร้อย)
(จ.ตาก อ.ท่าสองยาง)
วัดไทยวัฒนาราม

วัดไทยวัฒนาราม
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
วัดเขาถ้ำ

วัดเขาถ้ำ
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
วัดดอยข่อยเขาแก้ว และวัดกลางสวนดอกไม้

วัดดอยข่อยเขาแก้ว และวัดกลางสวนดอกไม้
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
วัดชลประทานรังสรรรค์

วัดชลประทานรังสรรรค์
(จ.ตาก อ.สามเงา)
วัดพระบรมธาตุ

วัดพระบรมธาตุ
(จ.ตาก อ.บ้านตาก)
วัดพระพุทธบาทดอยโล้น

วัดพระพุทธบาทดอยโล้น
(จ.ตาก อ.บ้านตาก)
วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย)

วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย)
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
วัดมณีไพรสณฑ์

วัดมณีไพรสณฑ์
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
วัดชุมพลคีรี

วัดชุมพลคีรี
(จ.ตาก อ.แม่สอด)
วัดไม้งามหลวง

วัดไม้งามหลวง
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
วัดเขาลาน้ำ

วัดเขาลาน้ำ
(จ.ตาก อ.เมืองตาก)
วัดบ้านแม่สลิด (เวฬุวัน)

วัดบ้านแม่สลิด (เวฬุวัน)
(จ.ตาก อ.บ้านตาก)
วัดน้ำปุ

วัดน้ำปุ
(จ.ตาก อ.บ้านตาก)
วัดพระธาตุแก่งสร้อย

วัดพระธาตุแก่งสร้อย
(จ.ตาก อ.สามเงา)