คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(42)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(5)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดกลาง (วัดโพธาราม)

วัดกลาง (วัดโพธาราม)
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
พระบรมธาตุศรีสองเมือง

พระบรมธาตุศรีสองเมือง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดนาขุม

วัดนาขุม
(จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก)
วัดท่าถนน

วัดท่าถนน
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
เจ้าพ่อพระยาพิชัย

เจ้าพ่อพระยาพิชัย
(จ.อุตรดิตถ์ อ.พิชัย)
วัดธรรมาธิปไตย

วัดธรรมาธิปไตย
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
หลวงพ่อหลักเมือง

หลวงพ่อหลักเมือง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.พิชัย)
วัดใหญ่ท่าเสา

วัดใหญ่ท่าเสา
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าแม่ทับทิม
(จ.อุตรดิตถ์ อ.พิชัย)
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
ศาลเจ้าพ่อพระยาพิชัย

ศาลเจ้าพ่อพระยาพิชัย
(จ.อุตรดิตถ์ อ.พิชัย)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
วัดพระฝาง

วัดพระฝาง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดเจดีย์คีรีวิหาร

วัดเจดีย์คีรีวิหาร
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
หลวงพ่อเพชร (วัดท่าถนน)

หลวงพ่อเพชร (วัดท่าถนน)
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดแนวคีรี

วัดแนวคีรี
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดอรัญญิการาม

วัดอรัญญิการาม
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดนาโปร่ง

วัดนาโปร่ง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดดอยท่าเสา

วัดดอยท่าเสา
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วัดท่าทอง

วัดท่าทอง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)