คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(32)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระพุทธบาทจำลองบนภูเขา

พระพุทธบาทจำลองบนภูเขา
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา)
วัดสวนโมกขพลาราม

วัดสวนโมกขพลาราม
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา)
วัดรัตนาราม (วัดแก้ว)

วัดรัตนาราม (วัดแก้ว)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา)
ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
วัดหลง

วัดหลง
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา)
พระธาตุศรีสุราษฎร์

พระธาตุศรีสุราษฎร์
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
วัดเขาถ้ำ (สวนสุวรรณโชติการาม)

วัดเขาถ้ำ (สวนสุวรรณโชติการาม)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
พระธาตุหินงู

พระธาตุหินงู
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก)
พระพุทธบาทเขาเล่

พระพุทธบาทเขาเล่
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดถ้ำวราราม (วัดถ้ำปลา)

วัดถ้ำวราราม (วัดถ้ำปลา)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.พนม)
พระเจดีย์ภูเขาน้อย

พระเจดีย์ภูเขาน้อย
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
วัดถ้ำคูหา

วัดถ้ำคูหา
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์)
ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
สระแก้ว

สระแก้ว
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง)
วัดเจดีย์แหลมสอ

วัดเจดีย์แหลมสอ
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดราชธรรมาราม (วัดศิลางู)

วัดราชธรรมาราม (วัดศิลางู)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดแหลมสุวรรณาราม (วัดปลายแหลม)

วัดแหลมสุวรรณาราม (วัดปลายแหลม)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)