คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(21)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระธาตุดอนแก้ว

พระธาตุดอนแก้ว
(จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี)
วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)

วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
พระธาตุโพนทอง

พระธาตุโพนทอง
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ
(จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ)
พระธาตุนางเพ็ญ

พระธาตุนางเพ็ญ
(จ.อุดรธานี อ.เพ็ญ)
พระพุทธบาทบัวบาน

พระพุทธบาทบัวบาน
(จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ)
วัดป่าบ้านตาด

วัดป่าบ้านตาด
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
พระพุทธบาทหลังเต่า

พระพุทธบาทหลังเต่า
(จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ)
วัดมัชฌิมาวาส

วัดมัชฌิมาวาส
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
ศาลหลักเมืองอุดรธานี

ศาลหลักเมืองอุดรธานี
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน
(จ.อุดรธานี อ.นายูง)
ศาลเจ้าปู่-ย่า

ศาลเจ้าปู่-ย่า
(จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี)
วัดนาหลวง (วัดภูย่าอู่)

วัดนาหลวง (วัดภูย่าอู่)
(จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ)
ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด)

ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด)
(จ.อุดรธานี อ.บ้านดุง)
วัดดอยบันไดสวรรค์

วัดดอยบันไดสวรรค์
(จ.อุดรธานี อ.หนองวัวซอ)
วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)

วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)
(จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ)
วัดศรีธาตุประมัญชา (วัดป่าแมว)

วัดศรีธาตุประมัญชา (วัดป่าแมว)
(จ.อุดรธานี อ.ศรีธาตุ)
วัดศิริมงคล

วัดศิริมงคล
(จ.อุดรธานี อ.หนองหาน)
วัดโพธิ์ศรีใน

วัดโพธิ์ศรีใน
(จ.อุดรธานี อ.หนองหาน)
วัดสันติวนาราม

วัดสันติวนาราม
(จ.อุดรธานี อ.หนองหาน)