คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(716)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(5)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่
(จ.บุรีรัมย์ อ.สตึก)
พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์

พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์
(จ.บุรีรัมย์ อ.พุทไธสง)
วัดเขาอังคาร

วัดเขาอังคาร
(จ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ)
พระเจดีย์ศรีทะเมนชัย

พระเจดีย์ศรีทะเมนชัย
(จ.บุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ)
วัดกลางบุรีรัมย์

วัดกลางบุรีรัมย์
(จ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์)
พระปรางค์วัดธาตุ

พระปรางค์วัดธาตุ
(จ.บุรีรัมย์ อ.นาโพธิ์)
วัดโพธิ์ย้อย

วัดโพธิ์ย้อย
(จ.บุรีรัมย์ อ.ปะคำ)
ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง
(จ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์)
วัดภูม่านฟ้า และหลวงปู่หิน

วัดภูม่านฟ้า และหลวงปู่หิน
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดเก่าหนองกี่

วัดเก่าหนองกี่
(จ.บุรีรัมย์ อ.หนองกี่)
วัดโพธิ์ทรายทอง

วัดโพธิ์ทรายทอง
(จ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย)
วัดไพศาลพัฒนา

วัดไพศาลพัฒนา
(จ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย)
วัดป่าพระสบาย

วัดป่าพระสบาย
(จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด)
วัดอุบลสามัคคี

วัดอุบลสามัคคี
(จ.บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ)
วัดป่าเรไร

วัดป่าเรไร
(จ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์)
วัดร่องมันเทศ

วัดร่องมันเทศ
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดใหม่เรไรทอง

วัดใหม่เรไรทอง
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดขุนก้อง

วัดขุนก้อง
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดถนนหัก (ศรีวิสุทธาราม)

วัดถนนหัก (ศรีวิสุทธาราม)
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)

วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)
(จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน)
วัดประชาสมนึก

วัดประชาสมนึก
(จ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย)