ทีเค พาร์ค อุทยานการเรียนรู้

ทีเค พาร์ค อุทยานการเรียนรู้

ทีเค พาร์ค อุทยานการเรียนรู้

ประชากร จำนวน: 10098 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วิสัยทัศน์ ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ 
 
พันธกิจ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ โดยการสร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร
1. เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย
 
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต
 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยนและแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิตหรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย
 
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจในการสร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ โดยเปิดบริการ “อุทยานการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548  
 
เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความคิด ผ่านกระบวนการส่งเสริมการรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ มีบทบาทในการเสริมสร้างปัญญาและเตรียมความพร้อมแก่เยาวชน รวมถึงการสร้างสรรค์และจุดประกายความคิด ปลูกต้นไม้แห่งปัญญาให้งอกงาม โดยมีภารกิจได้แก่
 
1. การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างต้นแบบและให้บริการแหล่งเรียนรู้ โดยพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” รูปแบบต่าง ๆ
 
ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK park) ณ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 พื้นที่สำหรับเยาวชนและผู้มีใจรักการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง หนังสือ ดนตรีและสื่อมัลติมีเดีย
 
เป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกทุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบ คือ อุทยานการเรียนรู้ ยะลา เป็นแม่ข่ายในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต แบ่งปัน และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการอ่านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในภาคใต้
 
โดยเน้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตต้นแบบในท้องถิ่น แบ่งเป็น 4 ขนาด ดังนี้ ระดับจังหวัด ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป
 
โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง สำหรับประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ และจังหวัดใกล้เคียง ระดับตำบล ร่วมมือกับเทศบาลตำบล ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป
 
เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียง ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนปรับห้องเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิตสำหรับนักเรียนในโรงเรียนและเครือข่าย รวมทั้งชุมชนโดยรอบ ขนาดพื้นที่ 105-150 ตร.ม. (1-3 ห้องเรียน) และห้องสมุดเด็กไทยคิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น ขนาดพื้นที่ 50-150 ตร.ม. 
 
2. การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้บนโลกไซเบอร์ ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เสมือน (Digital TK ) www.tkpark.or.th เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดทำระบบข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้
 
ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ในประเทศไทย ด้วยเนื้อหาสาระความรู้หลากหลายแขนง รวมถึงหนังสือออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือเสียง และ e-Learning เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์” 
 
3. พัฒนากิจกรรมต้นแบบในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนค้นพบความถนัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์สู่สังคม
 
4. การขยายผลเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ การสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อจุดประกายความคิด
 
อาทิ วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ (Content) โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีความเป็นไทยอันทรงคุณค่ามาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ชุดนิทานและวรรณกรรมเยาวชนพื้นบ้าน ชุดเกมสร้างสรรค์
 
การจุดประกายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการ การอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต และการอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.tkpark.or.th
แผนที่ ทีเค พาร์ค อุทยานการเรียนรู้ แผนที่ทีเค พาร์ค อุทยานการเรียนรู้
ห้องสมุด กลุ่ม: ห้องสมุด
คำค้น คำค้น: ทีเค พาร์ค อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค อุทยานการเรียนรู้
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(22)

พระราชวัง พระราชวัง(13)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(52)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(2)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(19)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(4)

ห้องสมุด ห้องสมุด(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/430)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(67)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(8)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(4)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

สนามกีฬา สนามกีฬา(9)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(19)

สวนสนุก สวนสนุก(4)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(8)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(20)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(2)