หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฮอด > ต.บ่อหลวง > วัดบ้านขุน


เชียงใหม่

วัดบ้านขุน

วัดบ้านขุน

Rating: 3.4/5 (15 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านขุน ตั้งอยู่ที่ 129 หมู่ 3 บ้านขุน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2470 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน เป็นวัดของชนเผ่าลัวะ ซึ่งมีจำนวน 167 ครอบครัว จำนวนประชากรทั้งสิ้น 750 คน
 
วัดราษฎร์ มหานิกาย วัดอุทยานการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2548 วัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อ พ.ศ. 2551 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2542 พระครูสังวรสิทธิโชค อิทฺธินาโค เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน
 
ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2536 ชาวบ้านได้นิมนต์พระวิชาญ อิทฺธินาโค (นาคฤทธิ์) มาจำพรรษาที่วัดบ้านขุน เมื่อออกพรรษาในปีนั้นแล้วชาวบ้านขุนก็ได้นิมนต์ให้จำพรรษาที่วัดบ้านขุนต่อไป
 
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เมื่อพระวิชาญ อิทฺธินาโค ได้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ้านขุน ท่านได้ทำการพัฒนาวัดให้น่าอยู่นำนักเรียน เยาวชน และชาวบ้านมาทำวัตรปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวัน ชวนชาวบ้านเลิกดื่มสุรา เลิกอบายมุขทุกประเภท จนชาวบ้านขุนได้เลิกดื่มสุรา
 
และอบายมุขเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ต่อมาท่านได้ขยายวัดออกไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ออกไปอีก เพื่อรองรับการขยายงานของพระศาสนา เละเมื่อปีพุทธศักราช 2544 ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนบนดอยต่าง ๆ
 
ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญต่อเรื่องการศึกษา เยาวชนจึงถูกใช้ให้เป็นแรงงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อันเนื่องมาจากขาดการศึกษานั่นเอง
 
และอีกอย่างชาวเขาบนดอยต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่มีวัดที่อบรมแนะนำสั่งสอน ทำให้ชีวิตของเขาเกิดมาเพื่อการอยู่รอดไปวัน ๆ เท่านั้นเอง วัดบ้านขุนจึงได้ทำการเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น ชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ โดยเรียนทั้งนักธรรม บาลี
 
และสามัญศึกษาควบคู่กันไป ปีแรกที่เปิดมีจำนวนนักเรียน 36 รูป ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีต่อ ๆ มาสามเณรเพิ่มมากขึ้นทุกปี ปีพุทธศักราช 2549 สามเณรที่จบม.3 แล้วอยากเรียนต่อที่วัดบ้านขุน ทางวัด
 
จึงได้ทำการขออนุญาตเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ได้รับอนุญาตเมื่อปี 2550 ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ได้เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 210 รูป ปีพุทธศักราช 2548 ได้ทำการรื้อวิหารเก่าออก
 
เนื่องจากสภาพทรุดโทรมมาก อีกทั้งโครงสร้างไม่แข็งแรง คณะศรัทธาจึงประชุมกัน และช่วยกันรื้อ และสร้างขึ้นมาใหม่เป็นโบสถ์และวิหารในหลังเดียวกัน ปัจุบันวัดบ้านขุนมีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่

มือถือ : 0819514789

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านขุน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)