หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ยุหว่า > วัดศรีเกิด (ยุหว่า)


เชียงใหม่

วัดศรีเกิด (ยุหว่า)

วัดศรีเกิด (ยุหว่า)

Rating: 2.6/5 (17 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีเกิด ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 52 ตารางวา โฉนดเลขที่ 507668
 
อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 118 เมตร จดที่ดินของราษฎร ทิศใต้ประมาณ 118 เมตร จดที่ดินของราษฎร ทิศตะวันออกประมาณ 74 เมตร จดที่สวนของราษฎร ทิศตะวันตกประมาณ 74 เมตร จดที่สวนของราษฎร
 
วัดศรีเกิด นี้เดิมเป็น วัดหนองหมื่น สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2421 ได้รับวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2436 โดยชาวบ้านได้นิมนต์ท่านครูบาอินตา จากวัดบ้านกลาง ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ได้มาเป็นประธานก่อสร้างขึ้นในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งวัดแห่งนี้อยู่ใกล้กับหนองหมื่นประมาณ 100 เมตร จึงเรียกว่า ชื่อกันว่า วัดหนองหมื่น
 
ต่อมามีกระเหรี่ยง (ยาง) จำนวนหนึ่งหมื่นคนได้มาทำบุญร่วมกับท่านครูบาอินตาท่านเป็นผู้มีศีลธรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานและเป็นวัดที่เคยอยู่ปริวาสกรรมต่อมาผู้คนทั้งหลายจึงเรียก วัดหนองหมื่น นี้เป็น วัดหนองยางหมื่น
 
อยู่ต่อมามีต้นไม้โพธิ (ไม้สะหลี) เกิดขึ้นใกล้กุฏิของท่านครูบาอินตา หลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ช่วยกันขุดต้นไม้โพธิ (ไม้สะหลี) มาปลูกไว้ในวัด ฉะนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดหนองยางหมื่นมาเป็น “วัดศรีเกิด” จนกระทั่งทุกวันนี้นับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่ง
 
ปัจจุบันนี้วัดศรีเกิดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอพระไตรปิฎก พระบรมธาตุ ศาลาบำเพ็ญบุญ และมีกำแพงล้อมรอบบริเวณวัด
 
การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดังนี้ รูปที่ 1 พระอธิการอินตา อินทวโร พ.ศ.2421 – 2442 รูปที่ 2 พระอธิการมูล กนตวีโร พ.ศ.2443 – 2457 รูปที่ 3 พระอธิการเตชา เตชกโร พ.ศ.2458 – 2472
 
รูปที่ 4 พระอธิการปัญญา คนธสีโล พ.ศ.2473 – 2486 รูปที่ 5 พระคำ ติสสวณโณ พ.ศ.2487 – 2500 รูปที่ 6 พระอธิการคำปัน อาภสสโร พ.ศ.2501 – 2512
 
รูปที่ 7 พระอธิการใจ๋ ญาวโร พ.ศ.2513 – 2528 รูปที่ 8 พระครูถา เตชวณโณ พ.ศ.2529 – 2539 รูปที่ 9 พระครูบัญชา ปสนโน (พระครูวิรุฬห์สัทธาวัฒน์) พ.ศ.2539 เป็นต้นมา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีเกิด (ยุหว่า)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)