หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.ป่าไผ่ > วัดป่าเหมือด


เชียงใหม่

วัดป่าเหมือด

วัดป่าเหมือด

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าเหมือด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่และสร้างมานานกว่า 300 ปีเศษ เดิมทีแรกเป็นป่าส่วนมากเป็นไม้เหมือด ต่อมามีผู้สร้่างบ้าน ผู้คนมาอาศัยทำมาหากิน บุกเบิกที่ดินทำไร่นา
 
ประชาชนที่มาอยู่อาศัย ได้สร้างวัดนี้ขึ้นโดยอาศัยป่าไม้เหมือดเป็นนามของวัด มีพระมาจำพรรษาพำนักเป็นสมณะธรรมเพียงรูปเดียว คือ ครูบาม้ำ(ไม่ทราบฉายา) มีสามเณรเพียง 2 รูป เป็นผู้ปรนนิบัติ ประชาชนสร้างวัดนี้ ได้ช่วยกันบำรุงอุปถัมภ์ เพียง 21 หลังคาเรือน
 
เนื่องจากสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญ เริ่มแรกได้สร้างกุฎิและศาลาบาตรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและบำเพ็ญศาสนกิจ ต่อมามีประชาชนมาอาศัยมากขึ้น การก่อสร้างเสนาสนะจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น วิหาร, อุโบสถ, เจดีย์
 
ต่อมาสิ่งใดชำรุด ทรุดโทรม ก็ได้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เช่น เจดีย์องค์เดิมเก่าแก่มากได้หักพังลง เมื่อปี พ.ศ. 2488 ได้ก้อสร้างขึ้นใหม่ พ.ศ.2515 กำแพงด้านได้ชำรุดผุพังก็ได้ทำการ ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ แต่ยังมีซากกำแพงเก่าแก่เป็นหลักฐานไว้บ้าง
 
1.วิหาร เมื่อ พ.ศ. 2489 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2492 โดยท่านพะรครูอุ่นเรือน อภิวงฺโง 2.อุโบสถหลังเดิมชำรุด สร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2497 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยพระสมบูรณ์ จตฺตาวโร ร.ก.เจ้าอาวาส
 
3.ศาลาบาตรหลังเดิมชำรุด สร้างขึนเมื่อ พ.ศ. 2509 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2510 ศาลาบาตรอีกหลังสร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.  2513 โดยพระอธิการพรหมินทร์ พุทฺธิสาโร เจ้าอาวาส 4.กุฎิสงฆ์เดิมชำรุด ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524
 
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยพระครูกวี กนฺตวีโร เจ้าอาวาส วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2210 ได้ตั้งชื่อวัดนี้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2210 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2432 และได้ผูกพัทสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2438

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าเหมือด

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)