หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ยางคราม > วัดหนองหลั้ว


เชียงใหม่

วัดหนองหลั้ว

วัดหนองหลั้ว

Rating: 4/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองหลั้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2415 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ รูปที่ 1 พระอธิการพรหม รูปที่2 พระครูใจมา ชโย รูปที่3 พระจันทร์ตา ธมฺมสาโร(รักษาการแทน) ตั้งแต่ พ.ศ.2526 เป็นต้นมา
 
การศึกษามาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.2512 นอกจากนี้มีห้องสมุดไว้ให้บริการแก่บุคคลผู้สนใจ และอนุเคราะห์ให้สร้างโรงเรียนประชาบาลในที่ดินของวัด ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2415 พระวัฒนา ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดหนองหลั้ว

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองหลั้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)