หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ศรีภูมิ > ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือ


เชียงใหม่

ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือ

ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือ

Rating: 5/5 (1 votes)

ประเพณีไทย นั้นหมายถึง ระเบียบแบบแผนที่ใช้กำหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้คนในสังคมนั้นยึดถือ และปฎิบัติสืบต่อกันมา โดยลักษณะประเพณีในสังคมระดับชาติ จะมีทั้งการประสมกลมกลือไว้เป็นอย่างเดียวกัน และมีที่ผิดแผกกันไปบ้างตามความนิยมเฉพาะของท้องถิ่น แต่โดยภาพรวมย่อมีมีจุดประสงค์ และมีวิธีการปฎิบัติเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีเฉพาะส่วนปลีกย่อยที่เสริมเติมแต่ง หรือตัดทอนไปในแต่ละท้องถิ่น โดยสำหรับประเพณีไทยจะมักมีความเกี่ยวข้องกันกับความเชื่อในคติพระพุทธศาสนา และพราหมณ์มาตั้งแต่โบราณ
 
วัฒนธรรม นั้นหมายถึง วิถีของการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั้น โดยคนส่วนใหญ่ก็จะมีการปฎิบัติสืบต่อกันมา วัฒนธรรมนั้นย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของเวลา เมื่อมีการประดิษฐ์ หรือการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ที่ใช้ในการแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า โดยอาจทำให้สมาชิกของคนในสังคมนั้นเกิดความนิยม และในที่สุดอาจจะเลิกใช้วัฒนธรรมเดิม ดังนั้น กำดำรง หรือรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิม จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาวัฒนธรรมให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามยุคและสมัย 
 
วัฒนธรรม นั้นอาจจะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
1. วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัยสี่
2. วัฒนธรรมทางจิตใจ ได้แก่ ศิลปะ, วรรณคดี, ศาสนา และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเรื่องจิตใจ
 
ประเพณี และวัฒนธรรม นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ใช่มีอยู่ในธรรมชาติโดยตรง แต่อาจเป็นสิ่งที่สังคน หรือคนในสังคมส่วนรวมที่ร่วมกันสร้างให้มีขึ้น และถ่ายทอดให้แก่กันได้ด้วยลัษณะ หรือวิธีการต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาของประเพณี และวัฒนธรรมที่อยู่ในจิตใจของประชาขนเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็น ความเชื่อ  ความรู้สึก ที่สะสม และสืบต่อกันมา จนเกิดความเคยชิน เรียกว่า นิสัยสังคม หรือประเพณี
 
อาณาจักรล้านนา นั้นในอดีตจะมีความรุ่งเรือง เจริญ ผู้คนมีความสงบสุข ตั้งแต่โบราณ มีความศรัทธาในพุทธศาสนา หล่อหลอมให้เกิดศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยชาวล้านนาได้คงยึดถือหลักธรรม และปรัชญาคำสอนของ พระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อย่างสงบสุขตลอดมา

อาณาจักรล้านนา นั้นมีผู้คนอาศัยอยู่หลายชาตพันธุ์ โดยมีความคล้ายคลึกันทั้ง ลักษณะรูปร่าง หน้าตา รวมถึงจารีตประเพณีต่าง ๆ ดังที่มีผู้กล่าวว่าความหลากหลายทางขาติพันธุ์นี่เองก่อให้เกิดความเป็น ล้านนา โดยมีหลายเชื้อชาตพันธุ์ เช่น
1. กลุ่มลั๊วะ เป็นชาวเมืองในกลุ่มมอญเขมร โดยตั้งถิ่นฐานกระจายไปทั่วภาคเหนือถึงเมืองเชียงตุง เมืองยอง และหุบเขาต่าง ๆ โดยชนเผ่าลัวะนั้นมีหลายเผ่า และมีระดับความเจริญที่แตกต่างกันมาก
 
2. เม็ง เป็นชาติพันธุ์มอญโบราณที่มาตั้งถิ่นฐานในภาคเหนืออย่างยาวนาน
 
3. ไทยวน เป็นกลุ่มใหญ่ที่ใช้ภาษคำเมือง
 
4. ไทลื้อ ไทยยอง เชื่อกันว่าจะติดต่อกับกลุ่มชนในพื้นที่มานานก่อนจะอพยพเคลื่อนย้ายเพิ่มมาอีก
 
5. ไทขึน จะเป็นกลุ่มชนแห่งลุ่มน้ำขืน หรือขนต่างกลุ่ม จะเรียกว่า เขินอยู่ในจังหวัดเชียงตุง ประเทศพม่า
 
6. ไทใหญ่ ส่วนมากจะอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงไทภูเขาอีกหลายชนเผ่า 
 
ประเพณีภาคเหนือ และวัฒนธรรมภาคเหนือ ภาคเหนือ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าล้านนา เป็นดินแห่งความหลายหลายทางวัฒนธรรม และประเพณี ที่มีเสน่ห์ให้ค้นหาไม่น้อยกว่าภาคอื่น ๆ ของไทย เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความน่าหลงไหล ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์ความเป็นมา, ภาษาท้องถิ่น, การแต่งกาย, การละเล่นพื้นบ้าน, อาหารพื้นเมือง, ประเพณีภาคเหนือ และวัฒนธรรมภาคเหนือ นับเป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก หมวดหมู่: ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่ม: ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ปรับปรุงล่าสุด : 9 เดือนที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)