หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.วัดเกต > วัดเชตุพน


เชียงใหม่

วัดเชตุพน

วัดเชตุพน

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเชตุพน ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ เป็นวัดเก่าอีกวัดหนึ่งของของจังหวัดเชียงใหม่ที่หลวงโยนะการพิจิตรได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบูรณะครั้งสำคัญ
 
ตามประวัติวัด เชื่อกันว่าสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว แต่ไม่ปรากฏชัดเจนว่าสร้างในสมัยใด และได้กลายเป็นวัดร้างอยู่เป็นเวลานาน ปรากฏชากที่เหลืออยู่เช่นฐานพระเจดีย์ ฐานพระอุโบสถ ฐานวิหาร แนวกำแพง พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ จึงได้โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นเป็นครั้งแรก
 
ปี พ.ศ. 2428 พระภิกษุคันธา จากวัดฝายหินได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดเชตุพน เจ้านายฝ่ายเหนือรวมทั้งศรัทธาประชาชน ได้ร่วมกันสร้างและบูรณะถาวรวัตถุให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นอันมีกำแพงวัดยาวด้านละ 45 วา และกุฏิหลังใหญ่เป็นต้น
 
ในปี พ.ศ.2439 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้ถวายสมณศักดิ์ท่านเป็นสังฆราชที่ 5 แห่งนครเชียงใหม่ และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในปีพ.ศ. 2457 และเป็นพระราชาคณะในปี พ.ศ. 2461 คนทั่วไปเรียกขานท่านว่าเจ้าคุณโพธิรังสี
 
พระเจ้าอินทวิชยานนท์คงจะมีพระดำริให้รื้อหอคำของเจ้าหลวงองค์ก่อนมาสร้างเป็นวิหารวัดพระเชตุพนและวัดสวนดอก แต่พระองศ์ถึงแก่พิราลัยเสียก่อนในปีพ.ศ. 2440 ต่อมามีการรื้อหอคำใหญ่ไปสร้างวิหารวัดสวนดอก ในปี พ.ศ.2443
 
คุณสมหวัง ฤทธิเดช ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการพิพิธภัณฑ์วัดเกตุการาม เชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าท่านได้รับคำบอกเล่าจากคุณอนันต์ พัฒนัคอัมพร ซึ่งเคยบวชเรียนที่วัดเชตุพนว่าเจ้าคุณโพธิรังสี(คันธา)ได้รับการบอกเล่าต่อกันมาว่าครั้งที่เจ้าแก้วนวรัฐ
 
และพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงรื้อหอคำหลังเล็กของพระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์มาสร้างเป็นวิหารวัดเชตุพน หลวงโยนะการพิจิตรได้โดยเสด็จพระราชกุศลโดยได้จัดการนำช่างฝีมือมาทำการก่อสร้าง และเมื่อพบว่าไม้ที่นำมาก่อสร้างยังไม่พอ จึงถวายไม้ทำส่วนที่เป็นเพดานและเสาของพระวิหารหลวง
 
พระวิหารหลวงได้รับการบูรณะอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากทรุดโทรมลงมาก ภาพต่อไปนี้เป็นสภาพปัจจุบันของวิหารหลวงอันงดงาม วัดเชตุพนนี้ในปัจจุบันยังคงเป็นวัดที่สำคัญอยู่ในสังฆราชูปถัมป์และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปิดสอนทั้งแผนกสามัญและแผนกธรรม-บาลี

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเชตุพน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)