คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(31)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองแพร่(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ร้องกวาง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ลอง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สูงเม่น(5)

https://www.lovethailand.org/อ.เด่นชัย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สอง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังชิ้น(2)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดจอมสวรรค์

วัดจอมสวรรค์
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
วัดพระธาตุศรีดอนคำ

วัดพระธาตุศรีดอนคำ
(จ.แพร่ อ.ลอง)
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
(จ.แพร่ อ.เด่นชัย)
วัดพระนอน

วัดพระนอน
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง

วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง
(จ.แพร่ อ.สูงเม่น)
วัดพระธาตุใจดี

วัดพระธาตุใจดี
(จ.แพร่ อ.ร้องกวาง)
วัดสระบ่อแก้ว

วัดสระบ่อแก้ว
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
วัดสะแล่ง (พระธาตุชะอุปคำ)

วัดสะแล่ง (พระธาตุชะอุปคำ)
(จ.แพร่ อ.ลอง)
วัดสูงเม่น

วัดสูงเม่น
(จ.แพร่ อ.สูงเม่น)
วัดหลวง

วัดหลวง
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
วัดพระธาตุดอยเล็ง

วัดพระธาตุดอยเล็ง
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
วัดสะแสง

วัดสะแสง
(จ.แพร่ อ.ลอง)
วัดดงลาน

วัดดงลาน
(จ.แพร่ อ.ลอง)
วัดโพธิบุปผาราม

วัดโพธิบุปผาราม
(จ.แพร่ อ.ลอง)
วัดพระธาตุแหลมลี่

วัดพระธาตุแหลมลี่
(จ.แพร่ อ.ลอง)
วัดศรีดอก

วัดศรีดอก
(จ.แพร่ อ.สูงเม่น)
วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
วัดศรีชุม

วัดศรีชุม
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)