คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองพัทลุง(17)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาชัยสน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ตะโหมด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ควนขนุน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าพะยอม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีนครินทร์(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดวัง

วัดวัง
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดเขียนบางแก้ว

วัดเขียนบางแก้ว
(จ.พัทลุง อ.เขาชัยสน)
วัดเขาอ้อ

วัดเขาอ้อ
(จ.พัทลุง อ.ควนขนุน)
วัดเขาเจียก

วัดเขาเจียก
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดควนปรง

วัดควนปรง
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดอัมพวนาราม

วัดอัมพวนาราม
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดป่าลิไลย์

วัดป่าลิไลย์
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดบ้านสวน

วัดบ้านสวน
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดนาโอ่

วัดนาโอ่
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดเขาแดงตะวันออก

วัดเขาแดงตะวันออก
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดตะโหมด

วัดตะโหมด
(จ.พัทลุง อ.ตะโหมด)
วัดถ้ำพระ

วัดถ้ำพระ
(จ.พัทลุง อ.เขาชัยสน)
วัดสุนทราวาส

วัดสุนทราวาส
(จ.พัทลุง อ.ควนขนุน)
วัดควนอินทร์นิมิตร

วัดควนอินทร์นิมิตร
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดโคกมะม่วง

วัดโคกมะม่วง
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดธาราสถิตย์ (วัดเต่า)

วัดธาราสถิตย์ (วัดเต่า)
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดโคกแย้ม

วัดโคกแย้ม
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดทุ่งลาน

วัดทุ่งลาน
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดโตระ

วัดโตระ
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดกลาง

วัดกลาง
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)