คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดชมโพธยาราม

วัดชมโพธยาราม
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)

วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)

วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต)
วัดสัมปทวนนอก

วัดสัมปทวนนอก
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง)
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)

วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดเขาดิน

วัดเขาดิน
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง)
วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)

วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดแจ้ง

วัดแจ้ง
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า)
วัดโพธิ์บางคล้า

วัดโพธิ์บางคล้า
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า)
วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดสายชล ณ รังษี

วัดสายชล ณ รังษี
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนาราม
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดเสม็ดเหนือ

วัดเสม็ดเหนือ
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า)
วัดท้าวอู่ไท

วัดท้าวอู่ไท
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต)
วัดผาณิตตาราม

วัดผาณิตตาราม
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์)
วัดเซนต์ปอนด์

วัดเซนต์ปอนด์
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
วัดใหม่บางคล้า

วัดใหม่บางคล้า
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า)
วัดบางกระเจ็ด

วัดบางกระเจ็ด
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า)
วัดบางกระดาน

วัดบางกระดาน
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า)