No.1/17วัดด่านเงิน
วัดด่านเงิน
วัดด่านเงิน วัดด่านเงิน
อ.แปลงยาว ต.แปลงยาว

No.2/17วัดเนินไร่
วัดเนินไร่
วัดเนินไร่ วัดเนินไร่
อ.แปลงยาว ต.แปลงยาว

No.3/17วัดแปลงยาว
วัดแปลงยาว
วัดแปลงยาว วัดแปลงยาว
อ.แปลงยาว ต.แปลงยาว

No.4/17วัดไผ่แก้ว
วัดไผ่แก้ว
วัดไผ่แก้ว วัดไผ่แก้ว
อ.แปลงยาว ต.แปลงยาว

No.5/17วัดสวรรค์นิมิต
วัดสวรรค์นิมิต
วัดสวรรค์นิมิต วัดสวรรค์นิมิต
อ.แปลงยาว ต.แปลงยาว

No.6/17วัดทุ่งสะเดา
วัดทุ่งสะเดา
วัดทุ่งสะเดา วัดทุ่งสะเดา
อ.แปลงยาว ต.วังเย็น

No.7/17วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง วัดไทรทอง
อ.แปลงยาว ต.วังเย็น

No.8/17วัดวังกะจะ
วัดวังกะจะ
วัดวังกะจะ วัดวังกะจะ
อ.แปลงยาว ต.วังเย็น

No.9/17วัดวังเย็น
วัดวังเย็น
วัดวังเย็น วัดวังเย็น
อ.แปลงยาว ต.วังเย็น

No.10/17วัดหนองศิลาราม
วัดหนองศิลาราม
วัดหนองศิลาราม วัดหนองศิลาราม
อ.แปลงยาว ต.วังเย็น

No.11/17วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
อ.แปลงยาว ต.หนองไม้แก่น

No.12/17วัดหนองน้ำขาว
วัดหนองน้ำขาว
วัดหนองน้ำขาว วัดหนองน้ำขาว
อ.แปลงยาว ต.หนองไม้แก่น

No.13/17วัดหนองปลาไหล
วัดหนองปลาไหล
วัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล
อ.แปลงยาว ต.หนองไม้แก่น

No.14/17วัดหนองไม้แก่น
วัดหนองไม้แก่น
วัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น
อ.แปลงยาว ต.หนองไม้แก่น

No.15/17วัดหนองสร้อยติ่ง
วัดหนองสร้อยติ่ง
วัดหนองสร้อยติ่ง วัดหนองสร้อยติ่ง
อ.แปลงยาว ต.หนองไม้แก่น

No.16/17วัดหัวสำโรง
วัดหัวสำโรง
วัดหัวสำโรง วัดหัวสำโรง
อ.แปลงยาว ต.หัวสำโรง

No.17/17วัดอ่าวช้างไล่
วัดอ่าวช้างไล่
วัดอ่าวช้างไล่ วัดอ่าวช้างไล่
อ.แปลงยาว ต.หัวสำโรง