คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(132)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองแม่ฮ่องสอน(37)

https://www.lovethailand.org/อ.ขุนยวม(14)

https://www.lovethailand.org/อ.ปาย(29)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่สะเรียง(34)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ลาน้อย(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สบเมย(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปางมะผ้า(5)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดพระนอน

วัดพระนอน
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดจองกลาง

วัดจองกลาง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดจองคำ

วัดจองคำ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดต่อแพ

วัดต่อแพ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
วัดกิตติวงศ์

วัดกิตติวงศ์
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดหัวเวียง

วัดหัวเวียง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุจอมทอง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดพระธาตุแม่เย็น
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดพระธาตุจอมมอญ

วัดพระธาตุจอมมอญ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดจอมแจ้ง

วัดจอมแจ้ง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดม่วยต่อ

วัดม่วยต่อ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
วัดก้ำก่อ

วัดก้ำก่อ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดอุ่นเมือง

วัดอุ่นเมือง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดแสนทอง

วัดแสนทอง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดจองสูง (วัดอุทยารมณ์)

วัดจองสูง (วัดอุทยารมณ์)
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดหลวง

วัดหลวง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดกลาง

วัดกลาง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)