คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(28)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองขอนแก่น(5)

https://www.lovethailand.org/อ.พระยืน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองเรือ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ชุมแพ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.อุบลรัตน์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.กระนวน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านไผ่(3)

https://www.lovethailand.org/อ.พล(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แวงใหญ่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แวงน้อย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองสองห้อง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเวียง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.มัญจาคีรี(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาสวนกวาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ชำสูง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแฮด(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดพระพุทธบาทภูพานคำ

วัดพระพุทธบาทภูพานคำ
(จ.ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์)
วัดสนวนวารีพัฒนาราม

วัดสนวนวารีพัฒนาราม
(จ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่)
วัดสระบัวแก้ว

วัดสระบัวแก้ว
(จ.ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง)
วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
วัดอุดมคงคาคีรีเขต

วัดอุดมคงคาคีรีเขต
(จ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี)
วัดไชยศรี

วัดไชยศรี
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
สิม (โบสถ์) วัดสระทองบ้านบัว

สิม (โบสถ์) วัดสระทองบ้านบัว
(จ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี)
วัดป่าแสงอรุณ (สิมอีสาน)

วัดป่าแสงอรุณ (สิมอีสาน)
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบ้านลาน)

วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบ้านลาน)
(จ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่)
วัดป่าภูเม็งทอง

วัดป่าภูเม็งทอง
(จ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ)
วัดท่าสองคร

วัดท่าสองคร
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
วัดบริบูรณ์

วัดบริบูรณ์
(จ.ขอนแก่น อ.พระยืน)
วัดสระโนน

วัดสระโนน
(จ.ขอนแก่น อ.พระยืน)
วัดผาพระนอน

วัดผาพระนอน
(จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ)
วัดป่าชัยมงคล

วัดป่าชัยมงคล
(จ.ขอนแก่น อ.กระนวน)
วัดศรีจันทร์

วัดศรีจันทร์
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
วัดบูรณสิทธิ์

วัดบูรณสิทธิ์
(จ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่)
วัดโนนแท่นพระ

วัดโนนแท่นพระ
(จ.ขอนแก่น อ.พล)
วัดสระเกษ

วัดสระเกษ
(จ.ขอนแก่น อ.แวงใหญ่)
วัดจุมพล

วัดจุมพล
(จ.ขอนแก่น อ.แวงน้อย)
วัดท่าละหานนา

วัดท่าละหานนา
(จ.ขอนแก่น อ.แวงน้อย)