คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองกาฬสินธุ์(5)

https://www.lovethailand.org/อ.กมลาไสย(56)

https://www.lovethailand.org/อ.ร่องคำ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ยางตลาด(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยเม็ก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สหัสขันธ์(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สมเด็จ(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกลาง

วัดกลาง
(จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดพุทธนิมิตร (ภูค่าว)

วัดพุทธนิมิตร (ภูค่าว)
(จ.กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์)
วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)

วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)
(จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบ้านก้อม)

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบ้านก้อม)
(จ.กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย)
วัดภูปอ

วัดภูปอ
(จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดสักกะวัน

วัดสักกะวัน
(จ.กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์)
วัดอุมังคละนาเรียง

วัดอุมังคละนาเรียง
(จ.กาฬสินธุ์ อ.ร่องคำ)
วัดสว่างเหล่าอ้อย

วัดสว่างเหล่าอ้อย
(จ.กาฬสินธุ์ อ.ร่องคำ)
วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)

วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)
(จ.กาฬสินธุ์ อ.เขาวง)
วัดบ้านหาดทรายมูล

วัดบ้านหาดทรายมูล
(จ.กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก)
วัดตาดแม่นายเทพนิมิตร

วัดตาดแม่นายเทพนิมิตร
(จ.กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์)
วัดวีระวงศาวาส

วัดวีระวงศาวาส
(จ.กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ)
วัดกลางโคกค้อ

วัดกลางโคกค้อ
(จ.กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด)
วัดอุดมประชาราษฎร์

วัดอุดมประชาราษฎร์
(จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดดอนย่านาง

วัดดอนย่านาง
(จ.กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด)
วัดใต้โพธิ์ค้ำ

วัดใต้โพธิ์ค้ำ
(จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโพธิ์ชัยบ้านโคกใหญ่

วัดโพธิ์ชัยบ้านโคกใหญ่
(จ.กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด)
วัดศิริสว่างวราราม

วัดศิริสว่างวราราม
(จ.กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย)
วัดข้าวหลาม

วัดข้าวหลาม
(จ.กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย)
วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล
(จ.กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย)
วัดดอนเปลือย

วัดดอนเปลือย
(จ.กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย)