คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสุพรรณบุรี(14)

https://www.lovethailand.org/อ.เดิมบางนางบวช(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปลาม้า(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีประจันต์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สองพี่น้อง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สามชุก(7)

https://www.lovethailand.org/อ.อู่ทอง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าไซ(2)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดขวางเวฬุวัน

วัดขวางเวฬุวัน
(จ.สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช)
วัดทับกระดาน

วัดทับกระดาน
(จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง)
วัดบ้านกร่าง

วัดบ้านกร่าง
(จ.สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์)
วัดประตูสาร

วัดประตูสาร
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดพระธาตุ (วัดพระธาตุศาลาขาว)

วัดพระธาตุ (วัดพระธาตุศาลาขาว)
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดพระนอน

วัดพระนอน
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดพระรูป

วัดพระรูป
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดพระลอย

วัดพระลอย
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดพร้าว

วัดพร้าว
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดลาดสิงห์

วัดลาดสิงห์
(จ.สุพรรณบุรี อ.สามชุก)
วัดสนามชัย

วัดสนามชัย
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดสวนหงษ์

วัดสวนหงษ์
(จ.สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า)
วัดสามชุก

วัดสามชุก
(จ.สุพรรณบุรี อ.สามชุก)
วัดสุวรรณภูมิ

วัดสุวรรณภูมิ
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดหน่อพุทธางกูร (วัดมะขามหน่อ)

วัดหน่อพุทธางกูร (วัดมะขามหน่อ)
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
วัดหัวเขา

วัดหัวเขา
(จ.สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช)
วัดเขาขึ้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)

วัดเขาขึ้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)
(จ.สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช)
วัดเขาดีสลัก

วัดเขาดีสลัก
(จ.สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง)
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ)

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ)
(จ.สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง)