คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(30)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสมุทรปราการ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบ่อ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.พระประแดง(10)

https://www.lovethailand.org/อ.พระสมุทรเจดีย์(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเสาธง(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกลางวรวิหาร

วัดกลางวรวิหาร
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
วัดทรงธรรมวรวิหาร

วัดทรงธรรมวรวิหาร
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดบางพลีใหญ่กลาง
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดป่าเกด

วัดป่าเกด
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดพิชัยสงคราม

วัดพิชัยสงคราม
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
วัดมงคลโคธาวาส

วัดมงคลโคธาวาส
(จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ)
วัดอโศการาม

วัดอโศการาม
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดราษฎร์บูรณะ

วัดราษฎร์บูรณะ
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดบางโฉลงใน

วัดบางโฉลงใน
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดบางโฉลงนอก

วัดบางโฉลงนอก
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดกิ่งแก้ว

วัดกิ่งแก้ว
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดบางหัวเสือ

วัดบางหัวเสือ
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดสำโรงเหนือ

วัดสำโรงเหนือ
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดราษฎร์รังสรรค์ (วัดป่าตาอินทร์)

วัดราษฎร์รังสรรค์ (วัดป่าตาอินทร์)
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดบางน้ำผึ้งนอก

วัดบางน้ำผึ้งนอก
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดบางกระสอบ

วัดบางกระสอบ
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดบางกอบัว

วัดบางกอบัว
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)