คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(24)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนครนายก(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากพลี(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านนา(5)

https://www.lovethailand.org/อ.องครักษ์(12)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดป่าศรีถาวรนิมิต

วัดป่าศรีถาวรนิมิต
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
วัดใหญ่ทักขิณาราม

วัดใหญ่ทักขิณาราม
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดท่าช้าง

วัดท่าช้าง
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดห้วยโรง

วัดห้วยโรง
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
วัดโพธิ์ปากพลี

วัดโพธิ์ปากพลี
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
วัดดอนบ้านกลาง

วัดดอนบ้านกลาง
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
วัดลำบัวลอย

วัดลำบัวลอย
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
วัดสะพาน (หลวงพ่อเกิด)

วัดสะพาน (หลวงพ่อเกิด)
(จ.นครนายก อ.บ้านนา)
วัดทองหลาง

วัดทองหลาง
(จ.นครนายก อ.บ้านนา)
วัดโบสถ์เจริญธรรม

วัดโบสถ์เจริญธรรม
(จ.นครนายก อ.บ้านนา)
วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน
(จ.นครนายก อ.บ้านนา)
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง

วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง
(จ.นครนายก อ.บ้านนา)
วัดสุนทรพิชิตาราม

วัดสุนทรพิชิตาราม
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
วัดอารีราษฎร์

วัดอารีราษฎร์
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
วัดโพธิ์แทน

วัดโพธิ์แทน
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
วัดพลอยกระจ่างศรี

วัดพลอยกระจ่างศรี
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
วัดทวีพูลรังสรรค์

วัดทวีพูลรังสรรค์
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
วัดประสิทธิเวช

วัดประสิทธิเวช
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
วัดอรุณรังษี

วัดอรุณรังษี
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
วัดปากคลองพระอาจารย์

วัดปากคลองพระอาจารย์
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
วัดใหม่พงษ์โสภณ

วัดใหม่พงษ์โสภณ
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)